GÜNDEM

İŞKUR’dan zabıta memuru alım ilanı yayınlandı! Müracaat koşulları neler?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden Beykoz Belediye Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere memur alımı ilanı yayınlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, raddesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öteki kuralları taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. İşte detaylar…

 

ZABITA ALIMI NAZARAN TAKIM DAĞILIMI

1 – Vücut Eğitimi ve Spor Hocalığı, Vücut Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü evrakına sahip 10 bay bayan zabıta alımı,

 

2 – Besin Teknolojisi, Besin Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Eserler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü dokümanına sahip 4 zabıta alımı

3 – Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü dokümanına sahip 4 zabıta alımı,

4 – Rastgele bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü evrakına sahip 32 zabıta alımı olmak üzere yekun 50 memur alımı yapılmaktadır.

MÜRACAAT UMUMI KURALLARI NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki umum koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen vadeler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir günahtan ötürü bir yıl yahut daha çokça vadeyle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı günahlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Vazifesini devamlı yapmasına ket olabilecek vücut ve akıl marazı bulunmamak.

f) İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat kaidelerini taşımak.

MÜRACAAT ŞAHSI KURALLARI NELER?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan mektep itibari ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 cinsinde Kamu Işçisi Seçme Imtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların önünde belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda bölge alan şahsi kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden ziyade olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan ziyade fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Testin yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı sürücü dokümanına sahip olmak,

ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

Müracaat sırasında;

1. Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sahifesinden (http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Mektep Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Hizmetini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

MÜRACAATLAR NASIL VE NE DEVIR YAPILACAK?

Adaylar, laflı teste katılabilmek için;

Yukarıda sayılan müracaat evraklarını 01/06/2020’den 10/06/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüriyetine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik malumat ve evraklarla ya da nitelikleri makul olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının armonisini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı nispetinde aday laflı imtihana çağrılacaktır.

b) Teste çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan vesair adaylar da teste çağrılacaktır.

c) Imtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan alanı ve devri müracaatların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.beykoz.bel.tr resmi internet sahifesinden ilan edilecektir.

d) Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik haberleri ile imtihan yanı ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu evrak imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) Imtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Imtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun muhabere haberleri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, kusurlu adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g) Yanlışlı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

IMTIHANIN MEKANI, DEVRI VE MEVZULARI

Zabıta Memuru alımı için laflı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup; kelamlı test ve uygulamalı test 01/07/2020 Çarşamba günü Saat 10:00 başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41 Beykoz-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.Sözlü ve uygulamalı test tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Belediye, müracaatlardan KPSS muvaffakiyet puanlarına nazaran sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı nispetinde adayı imtihana çağıracaktır.

IMTIHAN KIYMETLENDIRME

a) Laflı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 25’er puan olmak üzere yekunda 100 puan ve uygulamalı test ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Testte kıymetlendirme; laflı testin %50 si, uygulamalı testin %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. Imtihanda başarılı sayılmak için enaz 60 puan alınması kuraldır.

c) Adayların atamaya esas muvaffakiyet puanı, bu unsurun (b) bendinde belirtilen imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede konum ortamlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Test Heyeti; imtihan ahir işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut ehliyetli bulmadığı takdirde test duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe hilâf beyanda bulunduğu yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı tespit edilenlerin testleri geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu insanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır. Test sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, test şurası tarafından yedi gün 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı